Author Topic: بلوﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥﺀِ ﮔﻤﻨﺎﻣﯿﮟ ﺯﺍﻧﺘﮑﺎﺭ، ﮈﺍﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺩﺭّﺍﺯﮬﯽ  (Read 4911 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 7083
  • Karma: 356
    • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
بلوچی ﺯﺑﺎﻥﺀِ ﮔﻤﻨﺎﻣﯿﮟ ﺯﺍﻧﺘﮑﺎﺭ، ﮈﺍﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺩﺭّﺍﺯﮬﯽ

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺏﺀِ ﻣﯿﺪﺍﻥﺀَ ﻣﺰﻥ ﻣﺰﻧﯿﮟ ﺯﺍﻧﺘﮑﺎﺭﺍﮞ ﻭﺗﯽ ﺑﻮﺭ ﺗﺎﭼﯿﻨﺘﮓ ﻭ ﭘﮧ ﻭﺗﯽ ﻣﺎﺗﯽ ﺯﺑﺎﻥﺀَ ﭼﮧ ﮬﺮﭺ ﭘﯿﻤﯿﮟ ﮬﺰﻣﺖﺀَ ﺩﺳﺖ ﺍِﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﮓ .ﯾﮑﮯ ﭼﮧ ﺍﮮ ﮈﻭﻟﯿﮟ ﺯﺍﻧﺘﮑﺎﺭﺍﮞ، ﮈﺍﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺩﺭّﺍﺯﮬﯽ ﺍِﻧﺖ ﮐﮧ ﭘﮧ( ﻡ ﯼ ﺩﺭّﺍ ) ﺀِ ﻧﺎﻡﺀَ ﺯﺍﻧﮓ ﺑﯿﺖ ﺍِﻧﺖ .
ﮈﺍﮐﭩﺮﺀَ ﻭﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﺒﮩﺎﺋﯿﮟ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﮞ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥﺀِ ﻭﺍﻧﯿﻨﮓ ﻭ ﺷﻮﮬﺎﺯﮐﺎﺭﯼﺀَﮔْﻮﺍﺯﯾﻨﺖ.
ﻭﺍﺟﮧ ﻣﺎﮞ 1950 ﻡ. ﻣﺎﮞ ﺳﺮﺍﻭﺍﻥﺀِ ﺑﻢ ﭘﺸﺖﺀَ ﭘﯿﺪﺍﮒ ﺑﻮﺕ ﻭ ﺑﻨﮕﯿﺠﯽ ﻭﺍﻧﮓﺋﮯ ﻣﺎﮞ ﺟﺎﻟﮏﺀِ ﺳﺮﺍﻭﺍﻥﺀَ ﺩﺭﺑﺮﺕ.
ﮬﻤﮯ ﭘﯿﻢﺀَ ﻭﺍﺟَـﮧ ﻣـﺎﮞ ﮐـﺎﻧـﺎﺩﺍ ﺀِ ﺩﺍﻧـﺸـﮕـﺎﻩﺀَ ﭘـﺮﻭﭘـﯿـﺴَـﺮﮮ ﺑـﻮُﺗَـﮓ .ﻭﺍﺟﮧﺀَ ﺍﺑﯿﺪ ﭼﮧ ﺑﻠﻮﭼﯽﺀَ ﺩﮔﮧ ﭘﻨﭻ ﺯﺑﺎﻥ، ﺍﻧﮕﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ، ﺍﺭﺩﻭ، ﻋﺮﺑﯽ ﻭﻋﺒﺮﯼ ﮬﻢ ﺯﺍﻧﺘﮓ .
ﻭﺍﺟﮧﺀِ ﻭﺍﻧﮕﯿﺎﮞﻭﺍﺟﮧ ﻣﺎﮞ ﺑﻠﻮﭼﯽﺀِ ﺭﻡ ﻭ ﻟﭽﮧﺀَ ﺍﺳﺘﺎﺩﮮ ﺑﻮﺗﮓ. ﭘﮧ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻭ
ﺍﻧﮕﺮﯾﺰﯼﺀَ ﮔﯿﺶ ﭼﮧ 35 ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺒﯿﺴﺘﮓ.
ﻭﺍﺟﮧﺀِ ﻟﮩﺘﮯ ﻭﺍﻧﮕﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ :
.1 ﺭﺍﺝ ﺑﺎﮬﻨﺪ، ﻭﺍﺟﮧﺀِ ﻟﭽﮧ ﯾﺎﻧﯽ ﺩﭘﺘﺮﺀِ ﻧﺎﻡ ﮐﮧ ﮔﯿﺶ ﭼﮧ 1000 ﺗﺎﮐﺪﯾﻢ ﺍِﻧﺖ .
.2 ﺳﯿﻨﻮﮬﮧﺀِ ﺭﺟﺎﻧﮏ ﭘﮧ ﺑﻠﻮﭼﯽﺀَ ﭼﮧ ﺍﻧﮕﺮﯾﺰﯼﺀَ
.3 ﭘﺎﮐﻮﺍﻧﮕﯽ ﮐﮧ ﭼﮧ ﻋﺒﺮﯼﺀَ ﭘﮧ ﺑﻠﻮﭼﯽﺀَ ﺭﺟﺎﻧﮏ ﺋﮯ ﮐﺘﮓ
.4 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﺎﮞ 10 ﺟﻠﺪﺀَ
.5 ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﮐﺒﻨﺪ ﺭﻭﭺﺀِ ﺷﻨﮓ ﮐﻨﮓ
ﻭﺍﺟﮧﺀَ ﻣﺎﮞ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺀَ ﯾﮏ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺗﺎﮐﺒﻨﺪﮮ ﭘﮧ ﻧﺎﻡﺀِ " ﺭﻭﭺ " ﭼﺎﭖ ﻭ ﺷﻨﮓ ﮐﺖ.
ﻭﻓﺎﺕ
ﻭﺍﺟﮧﺀَ 8 ﻓﺮﻭﺭﯼ 2006ﻡ . ﻣﺎﮞ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺀَ ﺍﮮ ﮐﻮﮌﺋﯿﮟ ﺩﮔﻨﯿﺎﺋﮯ ﯾﻠﮧ ﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻠﮧﺀِ ﺭﮔﺎﻣﯿﮟ ﺭﺣﻤﺘﺎﮞ ﻭﺍﺟﮧﺀِ ﺳﺮﺀَ ﺳﺎﭼﺎﮞ ﺑﺎﺕ ﺍَﻧﺖ.
ﺳﺮﭼﻤﮓ :
ﺍﮮ ﻧﺒﺸﺘﺎﻧﮏﺀِ ﮔﯿﺸﺘﺮﯾﮟ ﺑﮩﺮ ﭼﮧ ﻭﺍﺟﮧ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺩﮬﻮﺍﺭﯼﺀِ ﻧﺒﺸﺘﺎﻧﮏﺀَ
ﺭﺟﺎﻧﮏ ﺑﻮﺗﮓ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﺣﮑﯿﻢﺀِ ﮬﻢ ﺭﮬﺸﻮﻧﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻮﺍﺭ.
★ ﺷﻨﮕﮑﺎﺭ : ﺯﺍﻧﺖﺀِ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ★
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

  • Balochi Zaantkaar
  • ***
  • Posts: 1183
  • Karma: 44
ﮈﺍﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺩﺭّﺍﺯﮬﯽ