Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

مئے کتاب جاھ / Baask's Library => بلوچی کتاب جاہ / Baask's Balochi Library => Topic started by: Zahida Raees Raji on December 18, 2008, 10:16:13 AM

Title: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 18, 2008, 10:16:13 AM
Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard02.gif)
Title: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 18, 2008, 10:20:28 AM
Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard03.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard04.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard05.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard06.gif)

Title: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 18, 2008, 10:21:03 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard07.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard08.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 19, 2008, 01:25:55 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard09.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard010.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard011.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard012.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard013.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 20, 2008, 01:51:19 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard014.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard015.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard016.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 22, 2008, 08:36:43 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard017.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard018.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard019.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 26, 2008, 08:16:13 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard020.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 26, 2008, 08:17:54 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard021.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard022.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard023.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on December 27, 2008, 12:44:23 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard024.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard025.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 03, 2009, 01:25:11 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard026.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard027.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard028.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 08, 2009, 10:12:44 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard029.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard030.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 08, 2009, 10:14:00 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard031.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard032.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard033.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard034.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard035.gif)

Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 10, 2009, 11:30:16 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard036.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard037.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 10, 2009, 11:31:26 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard038.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard039.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on January 14, 2009, 08:27:06 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard040.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard041.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 09, 2009, 09:10:17 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard042.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard043.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 09, 2009, 09:11:12 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard044.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard045.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Abdullah on March 09, 2009, 11:42:50 PM
BanukeN Guhaar, Raji:

Balochi mae mati zubaneN, chouN wash o shirkin inth. Afsooz k ma wati asal zubana angath wat pa sharriya sarpad bout nakaneN. Duaa kanaN k Balochi zubane dem-rawi-ye wasta tae juhda Allah kamyaab bekaN.

Ma lahteN post wanthaN, dil baaz baaz wash bout. Taj Muhammad Tahir-e ey she'r baaz doust bout.

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard024.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard025.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 11, 2009, 02:21:49 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard046.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard047.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard048.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 11, 2009, 02:22:33 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard049.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard050.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard051.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 12, 2009, 11:10:41 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard052.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard053.gif)

rawanen'...
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 12, 2009, 11:11:09 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard054.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard055.gif)

rawanen'...
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 12, 2009, 11:11:34 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard056.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard057.gif)

rawanen'...
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 13, 2009, 06:35:39 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard058.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard059.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 13, 2009, 06:36:06 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard060.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard061.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 13, 2009, 06:36:39 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard062.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard063.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 16, 2009, 11:03:58 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard064.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard065.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 28, 2009, 10:50:20 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard066.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard067.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard068.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 29, 2009, 07:21:39 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard069.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard070.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 29, 2009, 07:22:22 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard071.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard072.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard073.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 30, 2009, 10:09:53 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard074.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard075.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on March 30, 2009, 10:10:41 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard076.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard077.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard078.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 02, 2009, 07:54:09 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard079.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard080.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 02, 2009, 07:54:56 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard081.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard082.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard083.gif)

Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2009, 11:06:35 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard084.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard085.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2009, 11:07:28 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard086.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard087.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard088.gif)

rawanent...
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2009, 11:09:33 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard089.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard090.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard091.gif)

rawanent...
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2009, 11:20:50 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard092.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard093.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard094.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2009, 11:21:17 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard095.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard096.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard097.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 07, 2009, 07:31:34 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard098.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard099.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard100.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 08, 2009, 08:19:24 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard101.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard102.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 08, 2009, 08:20:12 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard103.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard104.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard105.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 11, 2009, 02:41:13 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard106.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard107.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 11, 2009, 02:44:57 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard108.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard109.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard110.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 11, 2009, 02:46:19 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard111.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard112.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 11, 2009, 02:48:35 PM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard113.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard114.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 14, 2009, 08:34:10 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard115.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard116.gif)
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Zahida Raees Raji on April 14, 2009, 08:34:37 AM
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard117.gif)
(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard118.gif)

(http://www.baask.com//literature/taaj_muhammad_tahir/rouzard/rouzard119.gif)


Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: wahaag on June 13, 2009, 09:52:47 AM
cha dedagan man raha dila deyan jaga     tara mudam cho pakin qurana pahrezan    baaz wash  i love it
Title: Re: Taj Muhammad Tahir e sheraani daptar "Rouzard"
Post by: Hameed Maoj حميد موج on July 28, 2009, 09:03:25 PM
man kae bebaN wajah taher shayeri bara habar bekanan waja taher tara salam ent shayeri  tai kaster pad hameed cha dele johlankyan  baaske menata geran